Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

31.12.2016 r.  17:50

„Nauczanie rolnicze XXI wieku” – stopień realizacji projektu

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn.

„NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU”

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 __________________________________________________________________________________

Realizacja projektu nr nr RPLD-11.03.01-IZ00-10-001/16 pn.  . „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku i potrwa do 31 sierpnia 2018 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie ukierunkowanym na poprawę zdolności do zatrudnienia 120 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży zawodowych, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego. Projekt  uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  1 329 210 zł. Całkowita kwota projektu wynosi 1 476 900 zł.

Do chwili obecnej (31 grudnia 2016 roku) przeprowadzono następujące działania związane z jego realizacją:

  1. Przeprowadzono rekrutację.
  2. Trwają zajęcia z Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego oraz Indywidualnego Doradztwa Zawodowego  (Zadanie 1).
  3. Trwają zajęcia dydaktyczne rozwijające wiedzę i umiejętności zawodowe dla zawodów:  technik rolnik,  technik weterynarii,  technik architektury krajobrazu

(Zadanie 2).

  1. Do pracowni rolniczej zakupiono rozdrabniarkę do gałęzi (Zadanie 7).

 

Zofia Rosa